Wat vinden andere ouders van de Lidwinaschool in Amsterdam?
Mensen - Scholen
vrijdag, 02 september 2016 21:54

Zoals ik in eerdere stukjes heb beschreven hebben wij een klacht over de directeur van de Lidwinaschool in Amsterdam, de heer Maarten Berkers, ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Deze commissie wordt ook wel de Commissie Onderwijsgeschillen genoemd. Het ging om niet-integer gedrag tegenover ons en andere ouders. De Lidwinaschool is onderdeel van de Stichting Askoscholen met als voorzitter mevrouw Diane Middelkoop. De voorzitter van de Stichting Askoscholen ondersteunt de heer Berkers in zijn gedrag, en doet er zelf aan mee. Zo blijkt duidelijk uit brieven aan ons.

Zij was aanwezig bij de hoorzitting over onze klacht. Daar zei ze iets dat erop neer kwam dat uit de ouderenquête niet bleek dat klachten getraineerd en gebagatelliseerd werden en dat klagende ouders werden geïntimideerd. Alsof ouders zoiets op een vragenlijst zouden zetten! Toch had zij wel degelijk kunnen weten dat andere ouders niet zoveel op hebben met de schoolleiding. Uit de ouderenquête van 2014 blijkt namelijk dat ouders de schoolleiding een negatief punt vinden. Ik zou er graag meer over willen weten. Andere scholen publiceren veel gedetailleerdere resultaten van ouderenquêtes op hun website.

Anderen hebben over de situatie op de Lidwinaschool in 2011 gepubliceerd. Zie deze open brief aan Askoscholen en dit dossier. Ze wilden daarmee een einde maken aan de jarenlange pestproblemen met geweld. Op de hoorzitting bij de Commissie Onderwijsgeschillen noemde mevrouw Diane Middelkoop dit "oude koeien". De heer Berkers deed ook voorkomen alsof deze problemen tot het verleden behoorden. Hij zei dat de school toen "een slag" moest maken. Verschillende ouders uit die tijd hebben mij echter verzekerd dat er te weinig is veranderd.

Ik geloofde het niet, dat de Lidwinaschool nog steeds met grote pestproblemen zou worstelen. Onlangs ben ik er echter achter gekomen dat aan het eind van vorig schooljaar (2015/2016) er 2 leerlingen naar een andere school zijn vertrokken. Dit weer vanwege problemen met de sociale veiligheid in een klas in de bovenbouw. Eén van hen werd volgens zijn moeder al meer dan 2 jaar gepest, met geweld. Zij had hier al zeer veel overleg over gevoerd. Dat er sprake was van geweld blijkt ook uit wat regiomanager Jan-Willem van Schendel van Askoscholen erover zegt. De leerling wilde uiteindelijk niet meer naar school komen. Ook andere ouders hadden er met de schoolleiding over gesproken. Ouders uit die klas hebben de directeur daarna nog gezamelijk een brief geschreven. Twintig (keer 2) ouders hebben hun steun betuigd aan de opstellers van de brief. Veel ouders hebben deze brief ook ondertekend. Enkele ouderparen waren daar net te laat mee maar hebben dus wel hun steun betuigd.

Directeur mevrouw Middelkoop heeft op dit verhaal gereageerd. Ze ontkende niet dat er aan het eind van schooljaar 2015/2016 2 kinderen wegens jarenlange (gewelddadige) pesterijen van school zijn gegaan. In plaats daarvan schreef ze dat de sociale veiligheid op de Lidwinaschool gegarandeerd is. Ik vraag me af hoe dat dan gewaarborgd wordt. In de praktijk kan op geen enkele school de sociale veiligheid garandeerd worden. Net zo min als gegarandeerd kan worden dat bij jullie in de straat niet ingebroken wordt. Zij heeft mij verder op zeer dwingende en intimiderende toon gevraagd deze website offline te halen. Daarbij reageert zij nauwelijks inhoudelijk op mijn teksten. Noch zij noch de heer Berkers hebben gereageerd op mijn verzoeken om in detail te beschrijven wat er volgens hen hiervan niet klopt.