Hoe reageert de Lidwinaschool op kritiek van de Onderwijsinspectie?
Mensen - Scholen
donderdag, 11 augustus 2016 14:11

Eerder dit jaar heb ik bij de Commissie Onderwijsgeschillen een klacht ingediend tegen de directeur van de Lidwinaschool in Amsterdam, Maarten Berkers, en de voorzitter van Stichting Askoscholen, Diane Middelkoop. Een langere naam voor deze commissie is de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Eén van de dingen waar ik over klaag is dat ze niet inhoudelijk op mijn kritiek zijn ingegaan.

Ook de onderwijsinspectie had in 2014 kritiek op de Lidwinaschool. Zij vondt dat het niveau in een aantal groepen te laag was. De meeste ouders vinden dit erg belangrijk. Hoe denk je dat de school hierop reageerde? Zouden ze het toegeven? Zouden ze iets zeggen over waaraan dit lag? Zouden ze komen met een actieplan? Oordeel zelf:

Op 9 september 2014 heeft de inspectie de Lidwinaschool bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken.Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld met een beperkte set indicatoren, waarmee zij overeenkomstig de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften,waaronder de onderwijstijd. De bijlage bevat een overzicht van de indicatoren en de bevindingen van de inspectie daarover. De bevindingen uit het onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek worden gebruikt om te bezien of het reeds aan de school toegekende basisarrangement kan worden gehandhaafd. Eventueel geconstateerde tekortkomingen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse.

In het rapport van de onderwijsinspectie (2014) worden mogelijke verklaringen voor de problemen gegeven. Voor mij als ouder is het onduidelijk of deze verklaringen betekenen dat de "onvoldoende" een tijdelijke situatie is.

Zie ook de originele reactie op de site van de PO-raad, scholenopdekaart.nl (bekeken in augustus 2016). Ik denk overigens wel dat de school geprobeerd heeft iets aan de tekortkomingen te doen. Helaas weten we niet zeker of dat inderdaad zo is, en ook niet wat.

Het kan ook anders. De Rooms-katholieke Jenaplanschool de Kring in Oegstgeest had in 2013 op een aantal beleidspunten een onvoldoende gekregen van de onderwijsinspectie. Deze school reageerde als volgt:

De inspectie was zeer te spreken over de sfeer en de respectvolle manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Ook de eindopbrengsten van de school werden geprezen. Natuurlijk hadden ze ook wel enkele kritische opmerkingen. Wij kunnen ons er goed in vinden. De meeste punten behoren tot de ontwikkeling die wij voor ogen hebben. De begeleiding/zorg van de kinderen kan nog meer systematisch worden aangepakt. We moeten nog meer streven naar doelen voor een korte periode en deze doelen concreet formuleren. Ook het kind dient er zoveel mogelijk bij te worden betrokken. In de school zijn er allerlei initiatieven zichtbaar waarin we proberen om de kinderen goed zicht te geven wat er van hen verwacht wordt. Ook wij denken dat kinderen beter leren als ze weten welk doel er wordt nagestreefd. De inspectie wil ook graag dat we de sociale ontwikkeling van kinderen meten en volgen. Dit vormt een onderdeel van ons zorgplan en staat in ons schoolplan voor komend schooljaar ingepland. Een beetje in lijn hiermee is het derde punt van kritiek. We zijn verplicht als school om het veiligheidsbeleid te omschrijven en regelmatig na te vragen- minimaal 1x per twee jaar- of de betrokkenen bij de school vinden dat er sprake is van een veilige omgeving . Dit om vooral preventief in te kunnen spelen op situaties die zich aandienen.

Zie ook de originele reactie op de site van de PO-raad, scholenopdekaart.nl (bekeken in augustus 2016).

Lees verder: Wat zei de commissie Onderwijsgeschillen van onze klacht over Askoscholen en de Lidwindaschool?